Reglement

 § 1 Som brukar av skulebiblioteket skal eleven følgje utlånsreglane. Alt materiell som vert lånt ut av skulebiblioteket, også lærebøkene, er skulen sin eigedom.

§ 2 Det ein låner skal innleverast til avtalt tid og i god stand. Det betyr at: - ein ikkje skal skrive, streke under eller bruke markørtusj i bøkene - bøkene ikkje skal mangle sider, ha vasskade, vere tilgrisa eller på annan måte ha meir enn normal slitasje

§ 3 Låntakaren er sjølv ansvarleg for alt materiell som vert lånt på lånekortet. Dersom materiell går tapt eller vert øydelagt, er låntakaren erstatningspliktig.

§ 4 Etter 3 purringar frå skulebiblioteket, utan reaksjon frå låntakaren, vert det sendt rekning ut frå gjeldande erstatningssatsar. Dersom materiellet framleis ikkje vert innlevert, eller rekninga ikkje betalt, vil ein sende inkassokrav

Fråværsreglementet finn du på mrfylke.no

Du bør også følge med på skolen sine nettsider og informasjon om lokale bestemmingar.

Oppdatering om covid-19 (14.08.2020)

Foreløpige unntak frå fråværsgrensa skoleåret 2020-21, finn du her

Siste oppdateringar (07.08.19)

Fråværsgrensa og trafikkopplæring.  Sjå oppdatert fråværsreglement § 11 bokstav h. 

Deler av køyreopplæringa til førerkort klasse B skal unntas frå fråværsgrensa. Det gjeld tryggleikskurs på bane (4 timar) og andre og tredje del av tryggleikskurs på veg (5 timar køyring på landeveg og 4 timar planlegging og køyring i variert trafikkmiljø), jf. forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova § 3-3. Det er kun gjort unntak frå dei obligatoriske delane av køyreopplæringa som er vanskeleg å kombinere med skolekvardagen. Det er ikkje gjort unntak frå teoretisk og praktisk førarprøve. Endringane gjeld frå 1. august 2019. 

Det skal ikkje førast fråvær for: Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte og intervju til læreplass, sjå oppdatert  fråværsreglement § 15 bokstav f og g.

Framleis gjeldane: 

Uekte legeerklæringar er dokumentforfalsking (og straffbart) - elevane må få vite dette

Det kan ikkje førast fråvær som sanksjon for å ikkje levere ei oppgave (dersom til dømes læraren og eleven ikkje er i same rom)

Dokumentasjon bør bli vist fram frå første fråværsdag, og takast vare på av kontaktlærar. Dette kan sjåast i samanheng med § 7 i fråværsreglementet som vi har praktisert over lengre tid.

Eleven må få høve til å legge fram dokumentasjon før det vert fatta enkeltvedtak om at eleven ikkje får standpunktkarakter i fag. 

Dokumentasjonskrav:

Legeerklæring ved sjukdom.

Kvittering eller stadfesting på planlagte/ akutte timar hos lege, tannlege, sjukehus og liknande

Dokument som skal takast vare på etter arkivlova med forskrifter, skal arkiverast som fastsett av skolen/skoleeigar

Eleven skal ikkje få fråvær i eit fag når eleven er på skolen og gjer noko anna fagleg. Elevane skal alltid vite kva for eit fag dei har undervisning i. Sjå §§ 5 og 15 i Fråværsreglementet.

Eleven skal ikkje få fråvær i timar som skolen etter timeplana har planlagt å tilby, men som likevel fell bort, til dømes grunna utløysing av brannalarm, mangel på vikar eller liknande.

Organisert studiearbeid og velferdsgrunnar kan ikkje nyttast for å unnta fråvær i forbindelse med køyreopplæring.

Kjem ein elev for seint til timen så skal han/ho ha fråvær i minutt. Det finst inga absolutt grense på når det skal settast merknad på forseintkoming, men når undervisninga har starta så er ein for sein til timen. Har ein ikkje gitt beskjed eller brote ordensreglementet på anna vis, så skal ein ha både fråvær (ein konsekvens) og merknad (straff).

Eleven mistar ikkje rett til undervegsvurdering og har rett til å delta i faget sjølv om han/ho ikkje får karakter

Skolane bør ha gode rutinar for varsling, vi tilrår varsling etter 5% fråvær og samling og koordinering av varselbrev for utsending til føresette eller elevar over 18 år.

Varsel for halvårsvurdering er ikkje gyldig som varsel for standpunktkarakter. Det skal sendast eige varsel når eleven står i fare for ikkje å få halvårsvurdering, og eige varsel når eleven står ifare for ikkje å få standpunktkarakter.

Varselbrev skal ikkje annulerast sjølv om eleven kjem med dokumentasjon. Hensikta med varsling er at eleven skal kunne rette opp i fråværet, enten med dokumentasjon, tilstedeværelse eller vurderingsgrunnlag der det er manglande. Rektor må sikre at reglane og rutinene for varsel om fare for ikkje å få vurdering med karakter er kjent for alle lærarane.

Skolane bør arbeide med felles handheving av ordensreglementet og rutiner for fråværsføring i sitt kollegie. Skoleeigar viser til artikkel “Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen”

For å ivareta elevar som har ein vanskeleg livssituasjon kan rektor bruke skjønn for udokumentert fråvær inntil 15%. Dette er ein snever unntaksregel, der årsaka til fråværet er den avgjerande faktoren i den skjønnsmessige vurderinga til rektor.

Rektor avgjer om levert dokumentasjon på kronisk sykdom er eigna eller om det er behov for ny eller meir spesifikk dokumentasjon avhengig av eigenarten til faget eller varigheita til erklæringa.

Fråvær utan dokumentasjon kan føre til nedsatt karakter i orden eller åtferd, og det er skolen som avgjer kor mange slike merknader som fører til nedsatt karakter.

Det er nok med eitt varsel i fag med fleire karakterar, til dømes norskfaget.

I språkfaga skal fagkoden til det skriflege faget brukes for fråværsføring i Skolearena/Hypernet.

Føring av fråvær på dokumentasjon:

Elevar som byttar fag, men fortset som heiltidselev, skal ha fråvær ført på dokumentasjon.

Ved fritak i fag, skal ikkje fråvær i faget førast på dokumentasjon.

Ved fritak frå vurdering i faget, skal fråvær førast. Eleven har då plikt til å delta i opplæringa.    

Snarvegar

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.