Skulestart 2021

Oppmøte første skuledag

Vi gler oss til å møte både nye og gamle elevar til første skuledag som er måndag 23. august 2021!

De skal då møte til desse tidspunkta:

Vg1 - Møter klokka 08.30 i Festsalen (på øvre bygg)
Vg2 - Møter klokka 08.30 på baserom (oversikt over baserom vert lagt på Teams før skulestart)
Vg3 - Møter klokka 08.30 på baserom (oversikt over baserom vert lagt på Teams før skulestart)
Påbyggingsklassene møter klokka 09.30 i Festsalen (på øvre bygg)

 

Val på skolestart.mrfylke.no

Elevar som takkar ja til skuleplass på Vg1 ved Volda vidaregåande skule vil få ein sms den 16. juli om å logge seg inn på skolestart.mrfylke.no. Der skal ein gjere nokre val. Det er viktig at de gjer desse vala så raskt som mogleg. Då er det størst sjanse for at du får det du ønsker deg. Siste frist er 8. august.

Språkval (alle)

Elevar som har hatt framandspråk på ungdomsskulen kan velje å halde fram med det same framandspråket på nivå II, eller velje eit nytt framandspråk på nivå I. Elevar som IKKJE har hatt framandspråk på ungdomsskulen kan berre velje Tysk nivå I. Desse elevane har førsteprioritet på faget Tysk I.

Matematikkval (alle)

Valet du gjer på skolestart.mrfylke.no er å sjå som mellombels. Endeleg matematikkval og inndeling i 1T og 1P grupper skjer etter at skulen har starta.

Ønske om medelev (ST)

For elevar som skal gå Studiespesialisering (som har fleire parallellar), så er det mogleg å kome med ønske om inntil to personar ein vil gå i klasse med. Ønska legg de under «Merknad» i bestillingsskjemaet. Vi kan ikkje gi nokon garanti for at vi kan oppfylle ønska, men skal prøve så langt det er mogleg å innfri eitt av dei.

SkulePC (alle)

Her kan du leser meir om SkulePC-ordninga til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Frist for val av SkulePC er 1. november.

NB! Elevar som skal gå Medium og kommunikasjon (ME) og Kunst, design og arkitektur (KD) bør velje ei kraftigare maskin for å kunne køyre programvaren dei nyttar på desse studieretningane. Sjå anbefaling til datamaskin lenger nede.

Andre val (alle)

Andre val som de skal ta er målform og samtykke til fotografering og filming. Bur du på hybel så skriv du inn hybeladressa di. Om du ikkje veit kvar du skal bu på hybel så kan du skrive inn adressa på eit seinare tidspunkt.

 

Viktige datoer for inntak til vidaregåande opplæring i 2021

Vi tek atterhald om at datoane kan bli endra.

DatoFrist
1. februar, kl 23:59

Søknadsfrist for:

 • inntak med fortrinnsrett eller individuell vurdering
 • formidling til læreplass for lærekandidatar
1. mars, kl 23:59

Søknadsfrist for:

 • formidling til læreplass for lærlingar
 • ordinært inntak til vidaregåande skolar
April

Svar:

•     til dei som har fått søknaden sin behandla med fortrinnsrett eller individuell vurdering i tidleg inntak

15. juniFrist for:
•    innsending av flyttemelding
18. juniFrist for:
•    førehandssvar på vigo.no for dei som søker ordinært inntak
•    legge inn NYTT mobilnummer eller e-postadresse på vigo.no
30. juniFrist for:
•    Fylkeskommunen må ha motteke ettersendte vitnemål innan 30. juni for at dei skal vere registrert før 1. gongs inntak
7. juliSvar på 1. gongs inntak
16. juliSvarfrist 1. gongs inntak
5. augustSvar på 2. gongs inntak
9. augustSvarfrist 2. gongs inntak
23. augustSkulestart

 

Spørsmål om inntak

Dersom du har spørsmål om inntaket så er det inntakskontoret på utdanningsavdelinga som kan svare på det. Du kan ringe dei på 71 28 01 50 eller sende ein epost på inntak@mrfylke.no. 

 

Lokal venteliste 

Lokal venteliste er for deg som ikkje har søkt via Vigo eller skal gjere omval. Om du skal gjere omval er det viktig at du ikkje seier frå deg skuleplassen du har fått. Då kan du risikere å stå heilt utan tilbod.

Etter 2. gongs inntak (tidlegast 10. august) vert det opna for at skulen kan ta inn elevar frå venteliste. Først vert elevar frå den ordinære ventelista tekne inn. Om det er ledige plassar etter det, så vert elevar frå lokal venteliste tekne inn. 

Søkarane vert prioritert på denne måten:

 1. Søkarar med ungdomsrett (U)
 2. Søkarar med fullføringsrett (F) eller vaksenrett (V) er likestilde i inntaket. Det er poengsummen som avgjer.
 3. Søkarar med ikkje-rett (I)

For å stå på lokal venteliste så må du sende ein e-post til volda.vgs@mrfylke.no med denne informasjonen:

 • Namn
 • Fødselsdato
 • Mobilnummer
 • E-post
 • Studieretningsønske
 • Eventuell skule og studieretning du er komen inn på

Vi må ha denne informasjonen skriftleg, så det hjelp ikkje å ringe til skulen. Den lokale ventelista vert behandla etter "først til mølla" prinsippet. Dvs. at de vert sett opp i den rekkefølgja vi får inn søknadane. Vi tek kontakt med deg på telefon når vi er komne til din plass på lista. Det er difor viktig at de er tilgjengelege på telefon og svarer når vi ringer. Våre nummer startar på 71 28 23 xx. 

Når vi får søkarar frå andre fylke må vi ha godkjenning frå heimfylket om at søkaren har rett til skuleplass og at fylket refunderer skuleplassen. Det er eigne rutinar på dette.

 

Datamaskin til Medium og kommunikasjon (ME)
og Kunst, design og arkitektur (KD)

Foto av skolepc og anna skoleutstyr

Medium og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur nyttar Adobe Creative Cloud som er ei samling med over 20 program. Desse programma nyttast til bildebehandling, videoredigering, m.m. Dette krev ei noko kraftigare maskin enn den som vert levert ut gjennom fylkeskommunen. Vi tilrår på det sterkaste at elevar som skal gå ME og KD kjøper ei maskin etter spesifikasjonane under.

UtstyrAnbefalt eller minimumskrav
Prosessor

Intel®- eller AMD-prosessor med 64-biters støtte,
2 GHz eller raskere prosessor med SSE 4.2 eller nyere
Siste generasjonane av Intel i5/i7, Ryzen 5/7 eller M1 er anbefalt

OperativsystemWindows 10 (64-biters) versjon 1809 eller nyare.
MacOS Mojave (versjon 10.14) eller nyare.
RAMMinimum 8 GB
Anbefalt 16 GB eller 32 GB
SkjermkortGPU med DirectX 12-støtte på Windows.
GPU med Metal-støtte på macOS
Minimum 2GB med GPU-minne
SkjermoppløysingSkjerm med oppløysing på minst 1920 x 1080 punkt ved 100% skalering
HarddiskMinimum 256 GB SSD HD

 

Val av programfag for Vg3 Påbygging

Elevar som skal ta til på Vg3 påbygging skal velje eit programfag. Klikk her for å gå til skjema for å gjere valet.

 

Stipend

Alle som går på vidaregåande skule, kan få stipend frå Lånekassen.

Dei fleste får berre utstyrsstipend, men nokre får også bortebuarstipend og inntektsavhengig stipend.

Stipend skal ikkje betalast tilbake

Stipend er ikkje det same som studielån, som studentar i høgare utdanning får. Stipend er pengar du får og ikkje må betale tilbake.

Unntaket er dersom du får utbetalt meir stipend enn du har rett til. Då må du betale tilbake det du har fått for mykje. Det kan for eksempel skje dersom du sluttar midt i skoleåret.

Vanlege stipend

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du treng av utstyr på den linja du tar, som for eksempel PC eller kokkeklede. Kor mykje du får, er avhengig av kva linje du tar. Alle har krav på stipendet, men du må hugse å søke.
Det finst også stipend for deg som ikkje kan bu heime, har lang reiseveg til skulen eller kjem frå ein familie med låg inntekt. Du må oppfylle visse vilkår for å få slike stipend.

Ungdomsrett

Dei fleste som tek vanleg vidaregåande skule etter ungdomsskulen, har ungdomsrett.

Søknadsfrist

Du må ha ein skuleplass før du søker. Det er same fristar for alle stipenda:

 • 15. november for heile året eller berre haustsemesteret
 • 15. mars for vårsemesteret

 

Buss

Skuleskyss

 • Har du meir enn 6 km avstand (ein veg) mellom heim og skule kan du ha rett på fri skuleskyss. 
 • Om du ønsker fri skuleskyss skuleåret 2021/2022 må du søkje du dette på skoleskyss.mrfylke.no.
 • Om du allereie har eit skuleskysskort, anten frå ungdomsskulen eller vidaregåande, blir dette oppdatert (om du framleis har rett). Har du mista skuleskysskortet ditt må du kontakte oss, så vil vi bestille eit nytt. Dette kostar 100 kr.
 • Har du ikkje hatt skuleskysskort før vil du få eit nytt på skulen ved skulestart.
 • Du kan søkje om skuleskyss etter å ha takka ja til skuleplass. Du må registrere søknaden din inne utgangen av juli for at skuleskysskortet skal være hos skulen til skulestart for de elevene som ikke har hatt skuleskyss før, eller av andre grunner må ha nytt skuleskysskort.

 

Kontakt

Har du spørsmål om informasjonen på denne sida så kan du ta kontakt med skulen via e-post eller telefon.
E-post: volda.vgs@mrfylke.no
Telefon: 71 28 23 00