Føresettemøte hausten 2021

Orienteringsmøte 21.og 22.9.

Etter å ha samrådd oss med helsetenesta finn vi å kunne gjennomføre dei planlagde møta med følgjande reglar/forholdsreglar:
-    Ingen sjuke / med symptom på covid kan møte
-    Ein held 1 meter avstand til andre ein ikkje bur saman med
-    Ein spritar hendene sine når ein kjem

Ut frå det tal føresette som normalt stiller på føresettemøta våre, så skal dette vere mogleg å praktisere.

Vel møtt!
 

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt