Minnefond

Utlysing av stipend – minnefond etter Olav Riste

Utlysing av stipend – minnefond etter Olav Riste

Borna etter grunnleggjaren og første rektoren ved Volda Landsgymnas, Olav Riste, etablerte i 2000 eit minnefond.  Av fondet skal det utbetalast stipend til uteksaminerte elevar ved Volda vidaregåande skule.

Fondet kan søkjast av elevar på Vg3 ved Volda vidaregåande skule.

Stipendet skal nyttast i påfølgjande år, og stipendmottakaren leverer sin rapport eller føredrag tilbake til skulen året etter at stipendet er motteke.

Søknaden skal ta utgangspunkt i FN sine berekraftsmål, og prosjektet eller tiltaket skal vere knytt til eitt eller fleire av desse.  

Stipendet er tenkt som støtte for å gjennomføre prosjektarbeid, studietur, hospitering eller liknande.

Formålet er å setje fokus på temaet berekraft, med særleg vekt på korleis ungdommar kan  bidra og medverke til at ein kan nå berekraftsmål.  Dette kan vere i form av eige prosjekt, deltaking i andre sine prosjekt, eller at ein er hospitant/observatør til eit prosjekt.

Når stipendet er brukt, krev styret tilbakemelding om bruken, til dømes i form av eit føredrag for elevar ved skulen.

Styret for minnefondet har bestemt at det skal lysast ut eitt stipend på kr. 10 000.- i 2024.

Val av prosjekt som får tildelt stipend vert gjort av styret i minnefondet.

Søknadsfrist: Måndag 17. juni 2024.

 

Søknaden din må innehalde følgjande:

A: Oppgje kva for berekraftsmål du vil fokusere på – og kvifor.

B: Kva slags prosjekt/tiltak søkjer du om midlar for å kunne realisere/delta i?

Korleis vil ev. tildeling av stipendet gjere dette prosjektet/tiltaket mogleg

C:  Namn og kontaktinformasjon på søkjar.

 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med styrets leiar, Trond Hjelseth.

Send søknad per e-post til Trond.

 

Trond Hjelseth

Styreleiar for minnefondet etter Olav Riste

trond.hjelseth@mrfylke.no