Rådgjevingstenesta

  • Opplæringslova slår fast at vi skal ha ei rådgjevingsteneste
  •  Rådgjevingstenesta skal vere retta mot elevane

Hovudoppgåvene i rådgjevingsarbeidet ved skulen er å informere og gi råd om utdanning- og yrkesval, og å hjelpe elevar med ulike faglege, sosiale og personlege utfordringar.

Bilde av rådgjevar Randi Kalland

Vi samarbeider med interne og eksterne tenester og kan formidle kontakt der dette er ynskjeleg og nødvendig. Eit tverrfaglig samarbeid vil, ved behov, sikre deg god oppfølging i skulekvardagen. Vårt mål er å finne så gode løysingar som mogeleg for deg. Vi har teieplikt, og du får ikkje fråver når du besøkjer oss.

Volda vidaregåande skule har to rådgjevarar. Det er Randi Kalland og Kristian Ingebrigtsen. Kontora finn du på Øvre Bygget rett ved vrimlearealet i første etasjen i undervisingsfløya.

Ta gjerne kontakt på epost eller telefon for å avtale samtale.

Snarvegar

Kontakt